Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng
[Trang chủ 1] [Trang chủ 2] [Trang chủ 3] [Trang chủ 4]
Ban Lãnh Đạo
Ông Đinh Xuân Kiên
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Đinh Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Tuấn Hải
Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Tuấn Hải - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Bùi Minh Tân
Phó Tổng Giám Đốc
Bùi Minh Tân - Phó Tổng Giám Đốc